Hallux valgus - vbočený veľký palec

 

Definícia

Laterálne vybočenie palca  (subluxácia) v základnom kĺbe pri varóznom postavení 1. metatarzu (abdukčná kontraktúra).Je výsledkom komplexnej deformity s koincidenciou priečne plochej nohy.
 

Etiológia a patogenéza

Hallux valgus vzniká väčšinou  sekundárne pri priečne plochej nohe. Úzke módne topánky vedú k silnému zúženiu chodidla s následným deformovaním chodidla. Pri zriedkavom hallux valgus detí je zvyčajne genetická dispozícia. Na rozvoji halux valgus sa podieľa aj ťah svalstva, ktoré deformitu zhoršujú. Výsledkom je subluxačné postavenie palca, stuhnutie kĺbu, tvorba exostózy (výrastku). Vychýlenie palca môže byť také výrazné, že môže prekrývať druhý prst.
 

Klinický obraz

Palec je vo valgóznom postavení. Metatarz je vo varóznom postavení, rozšírená je predná časť chodidla. Neskôr sa proximálny falang dostáva do pronačného postavenia.

Poklesnutá je priečna klenba chodidla. Prítomná je bolesť v kĺbe, tlak kĺbu v obuvi a kompresia  digitálneho nervu, tvorba otlakov. Pridružená je metatarsalgia ostaných lúčov.

RTG robíme záťaži v AP, bočnej a šikmej projekcií. Hodnotíme uhlové deformity, artrotické zmeny, rozsah subluxácie a deviácie veľkého kĺbu a postavenie sezamských kostí.

  V závislosti od pokročilosti sekundárnej artrózy metatarzofalangového kĺbu hodnotíme pohyblivosť v tomto kĺbe. V oblasti metatarzofalangového kĺbu I pri artróze je možné hmatať kostné artrotické výrastky. Na vnútornej strane haluxu je  otlak,  okrem toho tu môže dôjsť k vytvoreniu bolestivej burzy. Vychýlenie palca môže byť také výrazné, že druhý prst môže prekrývať halux – digitus superductus. Ďalej hodnotíme mobilitu tarzometatarzálneho kĺbu, bolesť sezamských kostí a deformity ostatných falangov.

 

Liečba

Konzervatívna liečba pozostáva z liečby etiológie priečne plochej nohy. Hallux valgus môžeme liečiť nočnými represívnymi dlahami, aby sme zabránili ďalšej progresii valgozity.

K operačnej liečbe pristupujeme pri pretrvávaní bolesti aj napriek iniciálnej konzervatívnej terapií. Kozmetická požiadavka by nemala byť primárna indikácia k operačnej liečbe. Rozhodujúca pre operačnú liečbu je diferenciálna  diagnostika vzniku deformity,  vek pacienta, rozsah degeneratívnych zmien kĺbu.

Predoperačne hodnotíme: Predoperačne hodnotíme valgóznu deformitu  haluxu, varóznu defortmitu metatarzu, pronačná deformita haluxu,  stupeň artrózy, dĺžku metatarzov – typ nohy, hypermobilitu, mediálnu prominenciu, exostózu, postavenie ossa sesamoidea, lokálne a celkové pomery  pacienta.

Mladým pacientom bez artrotických zmien indikujeme operácie na mäkkých častiach spolu s  osteotómiou na korekciu deformity. Izolovaná operácia na mäkkých tkanivách, bez osteotomie sú zriedkavé. Pri pokročilých artrotických zmenách sa indikujú artrodézy alebo resekčné interpozičné artroplastiky.  

Pri miernych deformitách hallux vaglus sa vykonáva distálna osteotomia metatarzu s operáciou na mäkkých tkanivách. Pri stredne závažných deformitách hallux vaglus sa vykonáva distálna alebo proximálna osteotomia. Pri ťažších deformitách hallux vaglus sa vykonáva dvojitá osteotomia (proximálna a distálna osteotomia), artrodéza alebo resekčná artropastika.

Operačných postupov a ich modifikácií alebo kombinácií pre korekciu hallux valgus je popísané pomerne veľa. Najpoužívanejšie používané operačne postupy  sú nasledovné.

Operácia na mäkkých tkanivách secundum McBridea (a jej modifikácie) zahŕňa resekciu exostózy mediálne, robíme laterálnu kapsulotomiu, mediálne rafiu kĺbneho púzdra, uvoľnenie musculus adductor z proximálneho falangu a laterálnej sezamskej kosti.

Operácia na proximálnom falangu je secundum Akin. Jedná sa o mediálnu close wedge osteotomiu pri hallux valgus interfalangeus alebo ako druhá osteotomia pri dvojitej osteotómií.  

Osteotomia na distálnom metatarze sa vykonáva secundum Austin – Chevron. Osteotómia pozostáva z ablácie mediálnej prominencie exostózy,  tvaru „V“ intrakapsulárna osteotómia hlavičky metatarzu, laterálna dislokácia osteotómovanej hlavičky haluxu a  mediálna kapsulorafia.

Osteotomiu podľa Kramera  využívame viac pre liečbu digitus quintus varus.

Osteotomie na proximálnom metatarze  využívame pri stredne závažných až závažných deformitách hallux valgus.  Scarf ostetomia je typ „Z“ ostetomia s krátkymi ramenami osteoteomie v spongióznej kosti (hlavička a báza metatarzu) a dlhé rameno osteotomie je diafýze. Tento typ Z ostetomie zabezpečujem dobrú stabilitu po posune a fixácií.

Operačná technika podľa Lapidus vykonáva dézu, znehybnenie kĺb tarzometatarzálne. Vykonávajú sa pri hypermobilite, ťažkých deformitách hallux valgus, metatarsus primus varus a artrotickom postihnutí.

Artrodézy haluxu vykonávame pri pokročilých degeneratívnych zmenách, pri  zápalových ochoreniach (napr. dna, reumatoidná artritída), hypermobilite, pri neurologickom postihnutí, pripadne iných morfologický zmenách.  Pri pokročilých artrotických zmenách a fyzicky aktívnych pacientov preferujeme artrodézu pred resekčnou artroplastikou.

Pri pokročilých artrotických zmenách a znížených nárokoch pacientov sa indikujú resekčné interpozičné artroplastiky. Pri operácia podľa Brandesa -Kellera sa robí resekcia bázy proximálneho článku, tiež ablácia exostózy.  Discidované kĺbové puzdro sa použije ako interpozičná artroplastika.

Všetky kĺb zachovávajúce operácie vyžadujú vhodný typ fixácie osteotomie, artrodézy (skrutky titánové alebo magnéziové, kliny, dlahy, Kirschnerov drôt) a/alebo pooperačnú imobilizáciu sádrovým obväzom vzhľadom na kvalitu kosti a stabilitu osteotomie. Magnéziové skrutky sú vstrebateĺné. Naproti tomu resekčné artroplastiky umožňujú prakticky okamžitú mobilizáciu. Výsledky operácie hallux valgus sú dobré. Pooperačné doliečenie je často vhodné kombinovať s polohovacími dlahami pre hallux valgus a na  chodenie sa indikuje používanie ortopedických vložiek.

 

Článok palca (hnedým) je vo valgóznom postavení. Prvý metatarz (zeleným) je vo varóznom postavení
Operácia - osteotómia secundum Austin Chevron - tvar "V"
chevronA02  chevronA01  chevronA03 
Austin Chevron osteotómia, fixácia Kirschnerov drôt
usg chevronA01 
USG nález ostetómie a vizulizácia Kirschnerov drôr
chevronB01  chevronB02 

-Austin Chevron osteotómia, fixácia vstrebatelnou magneziovou skrutkou 

-Akin ostetómia proximálneho falangu

 

 

Operácia - osteotómia secundum Scarf - tvar "Z" 
scarf01  scarf02 
Scarf ostetómia, fixácia vstrebatelnými magneziovými skrutkami

 

Akin01  Akin02  Operácia - osteotómia secundum Akin - close wedge osteotomia 

 

dezaA01  dezaA02 
déza haluxu pre pokročilé degeneratívne zmeny, revízny zákro

 

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1