Prognóza ochorenia

Ortopedické a traumatologické ochorenia ktoré sú indikované na operačnú liečbu vykazujú často také patologicko anatomické zmeny rôzneho stupňa ktoré sú často ireverzibilné s trvalými následkami (napr. poúrazové stavy, degeneratívne ochorenia - artróza). Preto na základe súčasného vedeckého poznania a liečebných možností nie je restitutio ad integrum v plnej miere reálne. Hlavne pri degeneratívnych zmenách je liečebný úspech ak progresiu ochorenia zastavíme alebo spomalíme. Na základe operačného nálezu stanovujeme individuálny pooperačný liečebný plán. Pooperačné doliečovanie zastáva veľmi podstatnú časť liečebného procesu. Nakoľko ochorenia a patologické zmeny sa často vyvíjajú aj dlhšie obdobie (niekedy až roky) samotnou operáciou korigujeme chorobný stav, obnovujeme statiku a biomechaniku kĺbu. Avšak ďalší prestavbový proces pohybového aparátu (napr. hojenie kosti, trofika svalstva, proprocepcia) trvá určité obdobie teda aj návrat funkčného stavu vyžaduje určitý čas. Pooperačný monitoring na ortopedickej ambulancií zameriavame podľa operačného nálezu so zameraním na monitoring sanačný, artrologický, osteologický, neuromuskulárny, kineziologický, biomechanický a statický. Termín monitoringu: čas od operácie:1 týždeň, 2 týždne, 6 týždňov, 4 mesiace, 6 mesiacov, 1 rok potom v ročných intervaloch, pokiaľ lekár, operatér neurčí inak. Držíme sa zásady pacienta komplexne informovať ohľadom svojho ochorenia s cieľom najoptimálnejšieho výberu liečebné plánu.

Komplikácie v ortopédií a traumatológií

Tak ako každý pacient je informovaný o benefitoch operačnej resp. konzervatívnej liečbe svojho ochorenia takisto musí byť informovaný aj o rizikách operačnej liečby. Žiadny operačný zákrok nie je bez rizika. Každý liečebný alebo operačný zákrok nesie so sebou určité riziká nakoľko procedúry sú vykonávané na ľudskom organizme. Výsledok liečby ovplyvňuje množstvo vnútorných a vonkajších faktorov napr. východiskový stav patologicko-anatomických zmien a stupňa poškodenia tkanív, exaktná predoperačná príprava (anamnéza, klinická diagnostika, laboratórna diagnostika, zobrazovacie metódy), adekvátne prevedenie operácie (prepracované operačné postupy, kvalita použitých materiálov, skúsenosti operačného tímu), vhodné pooperačné sledovania, doliečovanie, rehabilitácie a v neposlednom rade aj prístup pacient samého k svojmu zdravotnému stavu. Sériou spomenutých postup sa snažíme tieto riziká eliminovať na minimum. Nakoľko v medicíne nevieme všetky riziká na 100% eliminovať je dôležité riziká predvídať a terapeuticky zasiahnuť v skorých štádiách. Okrem samotného liečebného procesu, dostatočná erudícia pacienta (požiadavky a očakávania pacienta) a individuálny prístup k ochoreniu vedú k úspešnému zvládnutiu zdravotného stavu.

Komplikácie v ortopédii ktoré súvisia s úrazom, zlomeninou a ortopedickou operáciou sa vyskytujú v priemere 1%.

Periférny a centrálny nervový systémom: poranenie mozgu; poranenie miechy; poranenia nervových koreňov; poranenia periférnych nervov (napr. n. ichiadicus, n. femoralis, n. radialis, n. unalaris, n. medianus, senzitívne kožné vetvy)

Cievny systém: krvácanie a tvorba hemotómu; poranenie ciev; venózna trombóza; embólia; varixy; hypoxia;  hypovolémia; cievna príhoda; infakt myokardu; hypotenzia; hypertenzia; tuková embólia; arytmia; zástava srdca

Infekcia: skorá a neskorá infekcia rany; infekcia v okolí osteosyntetického materiálu (špeciálneho materiálu) alebo umelého kĺbu; tvorba fistúl

Koža: poranenie kože; keloidná jazva kože; dermatitídy; porucha hojenia operačnej rany

Iné orgány: gastrointestinálne krvácanie; vredová choroba; akútna cholecystitída; poranenie pľúc; poranenie orgánov v panvy a malej panvy (napr. uro-genitálny trakt); zhoršenie psychického stavu (napr. depresia); záchvaty dny; aktivácia reumatického procesu; progresia základného ochorenia (napr. reumatický proces, artróza, degeneratívne ochorenia); alergia na lieky; problémy pri vedení anestézy

Hojenie kosti: protrahované hojenie (predlženie doby hojenia); pseudoartróza (nezhojenie kosti, pakĺb); Sudeckov syndróm (algoneurodystrofický syndróm); callus luxurians, callus hypertrophicus; fraktúra male   sanata (zle zahojená fraktúra); nekróza kosti

Svaly, kĺby a iné mäkké tkanivá: svalová atrofia a dystrofia; myositis ossificans; postraumatické edémy; poškodenie šliach a svalov; ischemická Volkmannova kontraktúra; kompartment syndróm; fibrózna ankylóza; kontraktúra kĺbov a svalov; laxicita a instabilita kĺbov, poškodenie vnútrokĺbnych štruktúr (napr. chrupavka, labrum)

Operácie s použitím špeciálneho materiálu (umelý kĺb, osteosyntetický materiál): alergia na špeciálny materiál; rozdielna dĺžka končatín; zmena osi končatiny alebo kosti (hypokorekcia alebo prekorigovanie); kontraktúra kĺbu (znížený rozsah hybnosti); laxicita a instabilita kĺbov (zvýšený rozsah hybnosti); malpozíacia kosti a kĺbov; zmeny biomechanicky kĺbov (napr. maltreking pately, impingement syndrom m. iliopsoas); poškodenie neriférnych nervov (m ischiadicus); heterotopické osifikácie; osteolýza; osteodystrofia; pseudotumor; pseudoartróza kostní (napr. trochanter major); vykĺbenie umelého kĺbu alebo iného špeciálneho materiálu (subluxácia, luxácia, dislokácia, instabilita); zlomenina v okolí špeciálneho materiálu (periprotetická fraktúra, refraktúra v okolí zlomeniny alebo osteosyntézy); zlyhanie osteosyntetického materiálu, kosti alebo implantátu (uvoľnenie, vycestovanie špeciálneho materiálu, zlomenie,ohnutie implantátu alebo kosti, osteolýza kosti, polyetylénová choroba); vycestovanie cementu; malpozícia komponentov špeciáleho materiálu

Iné nešpecifické komplikácie: komplikácie, ktoré nesúvisia s operačným postupom; nedoržiavanie pooperačného liečebneho protokolu vrátane medikácie (antibiotika, tromboprofylaxia, analgetika, iné lieky); nedodržiavanie odľahčovania a šetrenia končatiny; nedodržiavanie imobilizácie a rehabilitácie; vynechanie pravideľných kontrol; nesplnený očakávaný výsledok operačnej liečby; nesplnený nereálny očakávaný výsledok operácie pacientom

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

vojtassakj@gmail.com

qr ort1